యోగరహస్యం

యోగరహస్యం

మన పురాణములు ఎంతో జ్ఞానసంపదను తమలో కలిగియున్న నిధులు. పురాణములలో చరిత్ర, ప్రాంతీయకథలు, ఆచారములు, వేదాంతము, జ్ఞానము, యోగము, నీతిసూత్రములు, జీవన ధర్మములు, ఇలా ఎన్నెన్నో విషయములు కలగలసి చెప్పబడి ఉంటాయి. వాటిలో మార్కండేయపురాణం ఒకటి. ఇది మార్కండేయమహర్షి చరిత్ర. శివానుగ్రహంతో ఆయన మృత్యువును ఎలా జయించాడన్న గాథ ఇందులో చెప్పబడి ఉంటుంది. అలర్కమహారాజుకు దత్తాత్రేయస్వామి చేసిన జ్ఞానబోధ కూడా దీనిలో ఉన్నది. ఈ బోధ, యోగాభ్యాసము, యోగసిద్ధి, యోగిచర్యలనే మూడు అధ్యాయములలో చెప్పబడింది.

Purchase Ebook on

google-play-badge.png
available_at_amazon_en_vertical.png

Select Print books are available on Amazon