Click here for all the books available on Amazon                         Click here for all the books available on Pustakam

Vedanta - Yoga - Tantra
Sri Vidya Rahasyam
Tara Stotram
Sri Lalita Sahasranama Rahasyardha Pradipika
Vijnana Bhairava Tantra
Sri Dattatreya
Yoga Shastra
Maha Souram
Buddhism
Dharmapadamu
Maha Smruti
Prasthana Sutramu
Yogopanishads
Sri Jabala     Darshana Upanishad
Yoga Kundalini Upanishad
Yoga Taravali
Shandilya Upanishad
Yoga Tattvopanishad
Yoga Sikhopanishad
Nadabindu Upanishad
Dhyanabindu Upanishad
Varaha
Upanishad
Six Upanishads
Yoga Yajnavakyam
Natha Philosophy
Goraksha Samhita
Siddha Siddhanta Paddhati
Books by Guruji

501(c)3 organization - Tax ID # 81-3322880