మహా సౌరమ్

సూర్యోపాసకులు జపించే మంత్రాలలో ‘మహాసౌరమ్’ మొదటిస్థానంలో ఉంటుంది. రెండవది ‘అరుణమ్’. మూడవది ‘ఆదిత్యహృదయం’. మొదటి రెండూ వేదంలోనివి. మూడవది రామాయణం లోనిది.
‘మహాసౌరమ్’ అనేది ఋగ్వేదంలో ఉన్న 65 మహా ప్రభావవంతములైన సూర్యమంత్రముల సమాహారం. వీటిని పదముగ్గురు వేదఋషులు తమ తపస్సాధనలో దర్శించారు. వారి దర్శనములు ఋక్కులుగా వెలువడ్డాయి. ఈ ఋక్కులు (మంత్రములు) వేదంలో ఒకేచోట లేవు. చెదురుమదురుగా ఉన్నాయి. ఆ విధంగా ఋగ్వేదంలో ఉన్న 16 చోట్ల నుండి సేకరింపబడిన ఈ మంత్రములు ‘మహాసౌర మంత్రపాఠమ్’, ‘మహాసౌరమ్’ అనే పేర్లతో వేలాది ఏండ్లనుండి మన దేశంలోని సూర్యోపాసకులచేత జపింపబడుతున్నాయి.

Purchase Ebook on

google-play-badge.png

Select Print Books are available on Amazon

501(c)3 organization - Tax ID # 81-3322880

 © 2020 Panchawati Spiritual Foundation, USA